Shadow Pull Jutsu

10

Shadow Imitation Shuriken

9

 Shadow Possession Jutsu

8

Shadow Clone Jutsu

7

Shadow Stitching Jutsu

6

Shadow Strangle Jutsu 

5

Yo-Yo Is Ino-Shika-Cho's

4

Shadow Grab Jutsu

3

Earth Style Barrier

2

Ino-Shika-Cho's

1