TOP 10 SASUKE JUTSU

SHADOWCLONE JUTSU

10

CHIDOWRI

9

FIREBALL JUTSU

8

SUMMONING JUTSU

7

GENJUTSU

6

SUSANO

5

INDRA'S ARROW

4

SPACE-TIME JUTSU

3

KIRIN JUTSU

2

SAGE of SIX-PATH

1