BARUTO UZUMAKI TOP 10 JUTSU'S

10

SHADOW CLONE JUTSU

9

GALE PALM JUTSU

8

WATER STYLE JUTSU

7

LIGHTNING JUTSU

6

PURPLE LIGHTNING JUTSU

5

SUMMONING JUTSU

4

RASENGAN JUTSU

3

SPACE-TIME NINJUTSU

2

JOUGAN

1

KARMA